ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม


1. บททั่วไป

1.1 เมื่อท่านได้เยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม หรือเมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้บริการและได้กด “ตกลง” เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือว่าท่านได้ ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนี้ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงการใช้บริการ”) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”) รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่าง ๆ ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้แล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านจำเป็นต้องศึกษาข้อตกลงและนโยบายต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการ

1.2 PRYNWAN อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดย บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด จะประกาศบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านมีสิทธิยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านยังคงเยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มต่อไป ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์

1.3 ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันหรือการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

1.4 ข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อความในข้อตกลงการใช้บริการของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้บังคับตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก|

1.5 ข้อตกลงการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความโดยกฎหมายไทยและไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน และท่านตกลงให้ศาลไทยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายหรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม

2.1 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและไม่ว่าจะได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ใด ๆ ของ https://shop.prynwan.comหรือไม่ก็ตาม

2.2 “แพลตฟอร์ม” (Platform) หมายถึง เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด

2.3 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหาร จัดการโดย บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด คือ https://shop.prynwan.com หรือภายใต้ชื่ออื่นใด

2.4 “วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือวันหยุดนกขัตฤกษ์

3. การใช้บริการแพลตฟอร์ม

3.1 ขอบเขตการให้บริการ

3.1.1 บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ("บริษัทฯ") ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ได้แก่ https://shop.prynwan.com สำหรับบริการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มภายในพื้นที่บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์”)

3.1.2 พื้นที่บริการจำกัดอยู่ภายในประเทศไทย และขึ้นอยู่กับเครือข่ายการให้บริการจัดส่งสินค้าโดย ผู้ให้บริการขนส่งตามที่ปรากฏหรือแจ้งไว้ในแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

3.1.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.2 การให้ข้อมูลสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อใช้บริการ

3.2.1 ท่านตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ สำหรับการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ท่านตกลงแก้ไขข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มโดยตรง หรือ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) ภายในระยะเวลาอัน
สมควร มิฉะนั้น บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลล่าสุดที่ท่านให้ไว้ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3.2.2 คำรับรองของผู้ใช้บริการ
1. ท่านรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อการใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลยังใช้งานได้ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว  

2. ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้ใช้บริการภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอำนาจปกครองของท่านแล้ว

3.3 การกระทำที่ต้องห้าม
ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการต่างๆ ดังนี้ และยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้บริการ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการโดยทันทีหากท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้

3.3.1 รบกวนหรือทำให้ใช้การไม่ได้ซึ่งการทำงานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม หรือระบบที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้ หรือการคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม 

3.3.2 ปลอม หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคลอื่นหรือข้อมูลขององค์กรใดๆ โดยมิชอบเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนการทำให้เข้าใจผิดว่าท่านกำลังกระทำการแทนบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ

3.3.3 ใช้แพลตฟอร์มในการนำเข้า ส่ง หรือแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (SPAM) ข้อความขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความซ้ำ หรือข้อความลูกโซ่ หรือซอฟต์แวร์ใดที่เป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์ม

3.3.4 นำเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นเอกสาร รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์โดยรู้หรืออาจรู้ว่าเป็นการนำเข้าไวรัส หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยกระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำให้แพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการรายอื่นถูกรบกวน เสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น 

3.3.5 ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรืออาจนำไปสู่การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ว่าจะได้ยื่นจดทะเบียนหรือไม่) ของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือของผู้อื่นตามกฎหมายไทยหรือนานาประเทศ

3.3.6 กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแก้ไข รบกวน สกัด ทำให้เสีย ก่อให้เกิดความขัดข้อง เจาะหรือแทรกแซงการใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้บริการรายอื่น

 
3.3.7 จัดเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม โดยฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ก่อน

3.3.8 นำเข้า หรือจัดให้มี หรือส่งเสริมเนื้อหาซึ่งมีลักษณะเป็นอันตราย ผิดศีลธรรม ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ข่มขู่ ลามกอนาจาร หลอกลวง ส่อเสียด น่าตกใจ ก้าวร้าว ฝักใฝ่ทางการเมือง เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือต้องห้ามตามกฎหมาย

3.3.9 นำเข้าหรือจัดให้มีข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอันเป็นความลับ หรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคามว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นรวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร บุคลากรของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด

3.3.10 นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

3.3.11 ใช้บริการแพลตฟอร์มนอกเหนือจากการใช้บริการตามนโยบายการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานสากล

4. ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงให้ความยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

5. ข้อตกลงการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ

5.1 การสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการ

5.1.1 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มจะเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกรายละเอียดผู้ใช้บริการเพื่อสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการเว้นแต่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อด่วนโดยไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (Shop as Guest)

5.1.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่จำนวนสต๊อกสินค้าไม่เพียงพอตามรายการที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ดุลพินิจและคำวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทฯเป็นที่สุด

5.1.3 ท่านมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายในเวลา 11.00 น. ในวันนั้นๆ ก่อนถึงเวลาตัดรอบการสั่งซื้อสินค้า หากเลยเวลาดังกล่าวแล้วไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี

5.1.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ เห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ดุลพินิจและคำวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทฯเป็นที่สุด

 5.1.5 คำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายหรือรูปภาพดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยายหรือรูปภาพ บริษัทฯ ยินดีจะรับคืนสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการนี้

 5.1.6 ภายหลังจากที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าโดยท่านหรือบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 นี้ บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก

5.2 ราคาสินค้าและ/หรือบริการ

5.2.1 ราคาของสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ/หรือบริการในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

 5.2.2 การชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการต้องกระทำด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เท่านั้น

 5.3 ส่วนลด

5.3.1 โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าและ/หรือบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น โดยเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปและบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

5.3.2 โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดทุกประเภท จะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มนมผงและอาหารเสริมของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

 5.4 การจัดส่งสินค้า

 5.4.1  บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่หรือสถานที่ตามที่ท่านได้ยืนยันภายใน  3-7 วันนับแต่วันที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าครบถ้วนและยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดส่งสินค้า

5.5 การรับประกันสินค้า

5.5.1 การรับประกันสินค้าเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ ผู้ผลิตสินค้ากำหนด ท่านสามารถติดต่อผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรงสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

5.5.2 สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการขนส่งในแต่ละราย

5.5.3 นอกเหนือจากการคืนสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในคุณสมบัติหรือคุณภาพสินค้าในทุกกรณี

 5.6 การชำระค่าสินค้า/ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

5.6.1 บริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้สั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการหรือไม่ 

5.6.2 บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษี ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ เลขที่ ผู้เสียภาษีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ก่อนดำเนินการชำระเงิน โดยภายหลังที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกำกับภาษีแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี สำหรับการขอออกเอกสารทดแทนเอกสารสูญหาย ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

 5.6.3 หากท่านใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิตแต่การทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิประการอื่นของบริษัทฯ ที่พึงมีตามข้อตกลงการใช้บริการนี้และ/หรือตามกฎหมาย

5.7 การนำเข้าข้อมูลบนแพลตฟอร์ม

5.7.1 เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลบนแพลตฟอร์มอย่างใด ๆ เช่น คำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ โพสต์ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูลที่นำเข้า”) ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลที่นำเข้าทั้งหมด

 5.7.2 ในกรณีที่ข้อมูลที่นำเข้าอาจทำให้ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก เข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิด คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะใด ๆ ของสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่นำเข้าได้ตามที่เห็นสมควร

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อทางธุรกิจ ชื่อโดเมน โลโก้ สัญลักษณ์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏใน แพลตฟอร์ม รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิทธิข้างต้น เช่น ภาพถ่าย งานกราฟฟิก ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบ รูปแบบหน้าแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อความใด ๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ไม่ว่าจะเป็นที่บังคับใช้ได้ในปัจจุบันหรือที่จะบังคับใช้ได้ในอนาคต ไม่ว่าสิทธินั้นจะได้จดทะเบียนแล้วหรือเป็นสิทธิที่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ และรวมถึงคำขอจดทะเบียนและสิทธิที่จะขอจดทะเบียน และการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนเหนือสิทธิเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

7.2 ห้ามท่านนำไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข ดาวน์โหลด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แยกส่วนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้โดยตรง หรือการนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดัดแปลงภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฎใน แพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด

8. การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น

8.1 บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงเนื้อหาบางอย่างไว้กับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหายหรือความไม่ถูกต้องทุกกรณี รวมถึงเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาที่จะมีผลตามมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ และท่านตกลงว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นตามเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

8.2 การเชื่อมต่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีไว้สำหรับการรับรองหรือการแนะนำของบริษัทฯ และไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่มีการเชื่อมต่อไปถึง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าวในทุกกรณี

8.3 หากท่านแบ่งปันเนื้อหาใดไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันเนื้อหาซึ่งอาจมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ไปยังเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นดังกล่าว

8.4 ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา ข้อความหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ในโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์ม

9. คำรับรองและการรับประกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินต่างๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความถูกต้องและมีความพร้อมในการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่รับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือ ปัญหาทางเทคนิค หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้แพลตฟอร์มในทุกกรณี โดยท่านรับทราบและตกลงว่า

9.1 การให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ของแพลตฟอร์ม คำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาด

9.2 บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่มีเหตุขัดข้อง ความผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือไม่พบไวรัสใด ๆ

9.3 บริษัทฯ ไม่ให้การรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายบนแพลตฟอร์มในทุกกรณี และไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการไม่รับผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ประกาศลงในแพลตฟอร์มโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้สนับสนุนอื่นใด

9.4 ข้อแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจาก บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือเป็นการรับประกันการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ และเป็นเหตุให้ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท่านตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของ บริษัท พรินวัน เท็ค จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายเช่นว่านั้น

11. การจำกัดความรับผิด

11.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่องอันเกิดจากการใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือการสูญเสียรายได้ของท่านซึ่งเป็นผลจากการกระทำของท่านหรือตัวแทนของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในทุกกรณี

11.2 ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายพิเศษ หรือการสูญเสียรายได้ของท่าน

11.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการทำงาน การเข้าใช้งานไม่ได้ ความล่าช้าในการเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการติดต่อ การขัดขวางการติดต่อ ปัญหาของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่สูญหายหรือปัญหาการเชื่อมต่อ) การลักขโมย การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย การประมาทเลินเล่อ หรือเหตุจากการกระทำอื่นใดอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงหรือการใช้งานของแพลตฟอร์ม หรือการดาวน์โหลด หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด หรือการนำข้อมูลสารสนเทศไปยังหรือมาจากแพลตฟอร์ม

11.4 เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงในแพลตฟอร์มให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อถึงแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ คุณภาพ ความสามารถในการใช้งาน ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ สถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม

12. ช่องทางการติดต่อ

 หากท่านต้องการความช่วยเหลือ  หรือแจ้งความประสงค์อื่นๆ หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อ 
ศูนย์บริการลูกค้า PRYNWAN ในช่องทาง Social Media หรือ  Line Official Account (@PRYNWAN) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์