การคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า 

- ลูกค้าสามารถติดต่อคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ซึ่งสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์


- การคืนสินค้าจากเหตุผลที่สินค้าชำรุดจากการขนส่ง หรือชำรุดจากผู้ผลิต จะไม่มีการเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อทดแทนให้กับลูกค้า จะเป็นการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าเท่านั้น


- สินค้าที่ไม่สามารถคืนสินค้า ได้แก่ สินค้าลดราคาพิเศษ และของแถม


- สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นสาเหตุที่ชำรุดมาจากการผลิต และได้รับการตรวจสอบจาก PRYNWAN แล้วเท่านั้น


- กรณีคืนสินค้า คุณจะต้องส่งคืนของแถม, ของสมนาคุณ และอุปกรณ์เสริม ที่จัดส่งให้คุณพร้อมกับสินค้าเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับสินค้าของคุณ


- กรณีที่คุณมีการใช้โค้ดส่วนลดในการสั่งซื้อ และขอคืนสินค้าบางชิ้นในคำสั่งซื้อนั้น ระบบจะทำการคำนวณเงื่อนไขส่วนลดนั้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้รับส่วนลดนั้นหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการคำนวนเงื่อนไขใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดของโค้ดส่วนลดนั้นๆ

- โค้ดส่วนลด ไม่สามารถขอคืนสิทธิหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

- การคืนสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้

 เหตุผลการคืนสินค้า คำอธิบาย เหตุผลการคืนสินค้า  เงื่อนไขการคืนสินค้า 
 1. สินค้า อุปกรณ์เสริม กล่องพัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย  สินค้าเสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ / หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด  1. คืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ของสมนาคุณและของแถม ครบถ้วน
 2. สินค้าไม่สามารถใช้งานได้  สินค้าหรืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือสินค้า 1. สินค้าอยู่ในสภาพใหม่
2. คืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ของสมนาคุณ และของแถม ครบถ้วน

 3. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ  สินค้าที่ได้รับมี รุ่น สี ขนาด ของแถม วัสดุ ลวดลาย หรืออื่นๆ ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ 1. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ก่อนนำสินค้าออกมาทดสอบ)
2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมมีบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริมครบถ้วน
4. ได้รับสินค้าไม่ครบหรือไม่ได้รับของแถม  สินค้า อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนของสินค้า หรือของแถมสูญหายหรือได้รับไม่ครบ 1. สินค้าอยู่ในสภาพใหม่
2. คืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ของสมนาคุณ และของแถม ครบถ้วน
 5. สินค้าไม่ตรงตามรูปภาพหรือรายละเอียดที่โฆษณาไว้  สินค้าที่ได้รับ มีรุ่น สี ขนาด ของแถม วัสดุ ลวดลาย หรืออื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามโฆษณา 1. สินค้าต้องไม่ผ่านสภาพการใช้งาน
2. คืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ของสมนาคุณ และของแถม ครบถ้วน

การรับประกันสินค้า

- สินค้าบางประเภทจะได้รับการรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นผู้กำหนด​

- สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการขนส่งในแต่ละราย

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ของเราผ่านทางช่องทาง PRYNWAN Line Official Account (@PRYNWAN) เพื่อแจ้งเหตุผล ที่ต้องการคืนสินค้า 

2. ส่งรูปถ่ายหรือวีดีโอแสดงสินค้า (ของแถม ถ้ามี) และ บรรจุภัณฑ์ ในสภาพสมบูรณ์ 100% โดยทางเราจะทำการพิจารณาคำขอของคุณว่าตรงตามเงื่อนไขของการคืนสินค้าหรือไม่ ภายใน 3 วันทำการ 

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืน ให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่ 

คลังสินค้า Vespiario เลขที่ 101 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

หลังจากคลังได้รับสินค้าจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทาง PRYNWAN จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 3 วันทำการและจะแจ้งผลการอนุมัติคืนสินค้าให้ลูกค้าทราบ 

4. การคืนสินค้าทุกกรณี ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน โดย PRYNWAN จะชดเชย ค่าขนส่ง ของลูกค้าให้หลังจากตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น และพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้


5. การคืนเงิน


- PRYNWAN จะทำการโอนเงิน ค่าสินค้าและค่าขนส่งทั้งหมด เข้าบัญชีของคุณ (โดยชื่อบัญชีรับคืนเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า) ภายใน 14 วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการตรวจรับและอนุมัติรับคืนสินค้า​

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินเป็นเงินสดในทุกกรณี ​

- การคืนหรือเปลี่ยนสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้